Algemene verhuur voorwaarden

Artikel 1 – definities
In deze verhuurvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. De Haas Verhuur: De Haas Verhuur BV, gevestigd te 6596 DP Milsbeek, Ovenberg 2, Handelsregister 5271053, KvK 76942988.
2. Afnemer: natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot De Haas Verhuur in een contractuele relatie staat, in het bijzonder, doch niet uitsluitend, op basis van een huurovereenkomst, alsmede de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Haas Verhuur een contractuele relatie wenst aan te gaan.
3. (verhuur van) Producten: (verhuur van) producten of diensten.

Artikel 2 – toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met De Haas Verhuur gesloten overeenkomsten, alsmede op aanbiedingen en offertes van De Haas Verhuur.

Artikel 3 – aanbieding en totstandkoming huurovereenkomst
1. Alle aanbiedingen, daaronder begrepen offertes, van De Haas Verhuur zijn vrijblijvend.
2. Een door de afnemer aan De Haas Verhuur verstrekte order wordt beschouwd als aanbod aan De Haas Verhuur. Een overeenkomst tussen De Haas Verhuur en de afnemer komt eerst tot stand, zodra het aanbod door De Haas Verhuur schriftelijk of per e-mail is aanvaard.
3. Iedere met De Haas Verhuur gesloten overeenkomst bevat de ontbindende of opschortende voorwaarde, zulks naar keuze van De Haas Verhuur, dat De Haas Verhuur overtuigd is van de kredietwaardigheid van de afnemer, dit uitsluitend ter beoordeling van De Haas Verhuur. De Haas Verhuur heeft het recht op basis daarvan een order te weigeren dan wel een reeds gesloten overeenkomst te ontbinden.
4. De Haas Verhuur is op ieder moment gerechtigd van de afnemer zekerheidstelling te vorderen voor de nakoming van diens verplichtingen, voorafgaand aan en na het sluiten van een overeenkomst. Indien de afnemer geen naar de mening van De Haas Verhuur genoegzame zekerheid stelt, heeft De Haas Verhuur de mogelijkheid haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst door enkel schriftelijke kennisgeving te ontbinden, onverminderd mogelijke andere rechten van De Haas Verhuur.
5. Iedere informatie omtrent producten, op welke wijze dan ook door De Haas Verhuur verstrekt, wordt naar beste weten en met de grootste zorgvuldigheid door De Haas Verhuur verstrekt, maar kan nimmer als bindend of als garantie beschouwd worden.
6. Annulering door de afnemer van een eenmaal verstrekte order kan enkel geschieden met instemming van De Haas Verhuur, welke instemming schriftelijk of per e-mail dient te zijn verstrekt. In dat geval behoudt De Haas Verhuur het recht om aan de afnemer alle gemaakte kosten en schade in rekening te brengen.
7. Afspraken of toezeggingen aan de afnemer door medewerkers van De Haas Verhuur, kunnen De Haas Verhuur enkel binden, indien deze afspraken of toezeggingen door tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders van De Haas Verhuur schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd.
8. De Haas Verhuur heeft het recht om zonder opgave van redenen een order te weigeren. Daaruit kan nimmer voor de afnemer een recht op schadevergoeding ontstaan.
9. Behoudens voorafgaande schriftelijk verleende toestemming van De Haas Verhuur, is het de afnemer verboden rechten of verplichtingen uit de overeenkomst met De Haas Verhuur over te dragen aan derden, daaronder begrepen aan de afnemer gelieerde vennootschappen.
10. Indien twee of meer afnemers gezamenlijk met De Haas Verhuur contracteren, zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen uit die overeenkomst.
11. De Haas Verhuur is steeds gerechtigd om de overeenkomst met de afnemer door een door De Haas Verhuur aan te wijzen derde te laten uitvoeren. De afnemer gaat bij voorbaat akkoord met overdracht van alle rechten en verplichtingen door De Haas Verhuur aan een derde, voortvloeiend uit de door de afnemer met De Haas Verhuur gesloten overeenkomst.

Artikel 4 – leveringen, termijnen en risico
1. De huurtermijn tussen De Haas Verhuur en afnemer start op de overeengekomen datum en tijdstip en in ieder geval op het moment dat verhuurde producten door De Haas Verhuur bij de afnemer worden afgeleverd, dan wel door de afnemer bij De Haas Verhuur worden afgehaald en alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit van De Haas Verhuur zijn.
2. De huurtermijn eindigt op de overeengekomen datum en tijdstip.
3. Bij overschrijding van de overeengekomen huurtermijn wordt aan afnemer door De Haas Verhuur haar geldende dagtarief voor de verhuurde producten in rekening gebracht.
4. Levering geschiedt door het ter beschikking stellen van de producten aan afnemer op het adres van De Haas Verhuur, dan wel een door De Haas Verhuur aan te wijzen adres, dan wel een tussen De Haas Verhuur en afnemer voorafgaand aan levering schriftelijk overeengekomen adres.
5. Leveringstermijnen gelden nooit als fatale termijnen, behoudens in het geval dit vooraf tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
6. Leveringstermijnen, ook fatale, kunnen worden verlengd en opgegeven orders kunnen worden opgeschort, met of gedurende de tijd die de afnemer opeisbaar geworden bedragen aan De Haas Verhuur onbetaald heeft gelaten.
7. Bij aflevering van de producten op een door de afnemer opgegeven adres, wordt de wijze van transport bepaald door De Haas Verhuur. De afnemer dient de producten onmiddellijk af te nemen en is verplicht zorg te dragen voor een functionele en goed bereikbare laad- en losplaats. De Haas Verhuur zal op generlei wijze de producten behoeven te vervoeren of verplaatsen binnen de bedrijfsruimte of op het terrein van de afnemer.
8. De verhuurde producten worden door De Haas Verhuur aangeleverd in een zodanige staat, dat deze gereed zijn voor gebruik. Plaatsing en eventuele aansluiting van de producten geschiedt door de afnemer, welke zelf geheel verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van voorzieningen, zoals bijvoorbeeld water en elektriciteit, ten behoeve van het functioneren van de producten.
9. De aflevering van producten in gedeelten is toegestaan, waarbij De Haas Verhuur desalniettemin gerechtigd is de order direct volledig te factureren.
10. Zodra de producten ter beschikking van de afnemer zijn gesteld, gaat het risico daarvan over op de afnemer.
11. Bij levering van de producten op het adres van de afnemer, geschiedt het vervoer voor risico van De Haas Verhuur. Het moment van risico-overgang van de producten op de afnemer, is het moment dat met het uitladen wordt gestart.
12. Ondertekening van de afleveringsbon dan wel betaling van het factuurbedrag vormt de bevestiging door de afnemer van de ontvangst van de producten. Indien de afnemer de producten niet afneemt of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is De Haas Verhuur gerechtigd de overeenkomst door schriftelijke kennisgeving te ontbinden, onverminderd andere rechten van De Haas Verhuur.
13. Door De Haas Verhuur foutief geleverde producten, kunnen uitsluitend geretourneerd worden, indien deze zijn voorzien van een door De Haas Verhuur verstrekte retourbon. Tevens dienen de producten te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. zich te bevinden in de originele, onbeschadigde verpakking;
b. in goede staat te verkeren.
In alle situaties waarin retourzending van de producten niet mogelijk is conform het bepaalde in dit artikel, blijft de afnemer tot betaling van de producten verplicht.
14. De afnemer draagt zorg voor verzekering van de gehuurde producten tegen tenminste diefstal en beschadiging gedurende de huurperiode.
15. Afnemer draagt gedurende de huurperiode de aansprakelijkheid voor alle schade aan de producten, hoe ook ontstaan.
16. Bij het ophalen van de producten door De Haas Verhuur, zorgt de afnemer ervoor dat deze producten geordend zijn en snel en eenvoudig kunnen worden geladen. De Haas Verhuur zal op generlei wijze de producten behoeven te vervoeren of verplaatsen binnen de bedrijfsruimte of op het terrein van de afnemer. De producten dienen voorts door afnemer deugdelijk gereinigd te zijn.
17. Beschadigingen, bestaande uit breuk of anderszins, alsmede ontbrekende producten worden door De Haas Verhuur aan de afnemer in rekening gebracht en dienen door afnemer te worden vergoed conform de door De Haas Verhuur gehanteerde tarieven. De afnemer dient schade aan de producten, waaronder hier ook diefstal begrepen wordt, onmiddellijk na ontdekking daarvan schriftelijk aan De Haas Verhuur te melden.

Artikel 5 – klachten-reclames
1. De afnemer dient de producten bij de aflevering te controleren. Indien de afnemer producten beschadigt vóórdat deze zijn betaald, wordt dit beschouwd als afname van de betreffende producten en is de afnemer verplicht tot betaling daarvan.
2. Bij aflevering van de producten, dienen schades, gebreken of tekorten door de afnemer op het afleveringsdocument dan wel op andere schriftelijke wijze direct aan De Haas Verhuur kenbaar gemaakt te worden. Bij gebreke hiervan geldt dat de afnemer de producten in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen. Een schademelding vermeldt tenminste de aard van de schade, het kenteken van de vrachtauto, de naam van de chauffeur en dient voorzien te zijn van foto’s van de beschadigde producten in de vrachtwagen.
3. Klachten over niet direct constateerbare gebreken betreffende de producten dienen omgaand, uiterlijk binnen 24 (vierentwintig) uur na aflevering door de afnemer aan De Haas Verhuur schriftelijk te worden gemeld.
4. Ieder vorderingsrecht van de afnemer betreffende fouten in de levering van of gebreken aan de producten vervalt onherroepelijk, zodra de in lid 3 genoemde klachttermijn is verstreken, alsmede in de situatie waarin de afnemer De Haas Verhuur onvoldoende medewerking verleent bij het onderzoek naar de gegrondheid van een klacht. De producten waarop een klacht betrekking heeft moeten voor bezichtiging door De Haas Verhuur beschikbaar blijven in de toestand waarin de producten zich bevonden op het moment van constatering van het gebrek.
5. Een klacht of reclamerecht vervalt, zodra de afnemer de producten in gebruik heeft genomen, dan wel in gebruik heeft doen nemen, dan wel heeft doorgeleverd, behoudens het geval De Haas Verhuur hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
6. Indien na correcte melding door afnemer De Haas Verhuur een klacht gegrond acht, zal De Haas Verhuur ten spoedigste, ter beoordeling van De Haas Verhuur, ofwel het gebrek herstellen, ofwel vervangende producten leveren, ofwel het met de klacht overeenkomende factuurbedrag crediteren. De Haas Verhuur beperkt haar aansprakelijkheid tot de waarde van de geleverde producten waarover wordt geklaagd. Afnemer heeft geen recht op aanvullende schadevergoeding. Een klacht geeft de afnemer nimmer het recht om betalingen op te schorten dan wel zich op verrekening te beroepen.

Artikel 6 – betaling
1. De afnemer dient een factuur zonder aftrek of verrekening van andere vorderingen en zonder opschorting te voldoen op de daarvoor overeengekomen vervaldag. Betaling dient te geschieden in euro’s, dan wel een andere tevoren schriftelijk overeengekomen valuta op de door De Haas Verhuur aangewezen bankrekening.
2. Indien de afnemer niet binnen 5 (vijf) werkdagen na dagtekening van een door De Haas Verhuur verzonden factuur heeft gereclameerd, wordt deze factuur en de daarbij in rekening gebrachte producten geacht correct te zijn en door afnemer goedgekeurd.
3. Indien geen vervaldatum voor de betaling is overeengekomen, dienen andere betalingen te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
4. Overeengekomen betalingstermijnen alsook de termijn genoemd in het vorige lid zijn fatale termijnen. Als datum van betaling geldt de valutadatum van de ontvangst van de betaling door De Haas Verhuur.
5. Indien de afnemer niet tijdig of volledig heeft betaald, is deze in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie vereist is en is afnemer vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente aan De Haas Verhuur verschuldigd.
6. Indien De Haas Verhuur voor de incasso van haar vordering een derde moet inschakelen, is afnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, die gesteld worden op twee punten van het toepasselijke gerechtelijke liquidatietarief, onverminderd het recht van De Haas Verhuur de daadwerkelijke kosten van afnemer te vorderen.
7. Betaling door de afnemer strekt primair tot voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de hoofdsom. Betalingen worden geboekt op de oudst openstaande vordering, ongeacht enige omschrijving door de afnemer betreffende deze betaling.
8. De Haas Verhuur is steeds gerechtigd bedragen die zij aan afnemer verschuldigd is te verrekenen met door De Haas Verhuur van de afnemer te vorderen bedragen.

Artikel 7 – aansprakelijkheid
1. De Haas Verhuur beperkt haar verplichting tot schadevergoeding jegens afnemer tot die gevallen waarin de afnemer bewijst dat diens schade is veroorzaakt door grove schuld of ernstige nalatigheid van De Haas Verhuur. De Haas Verhuur beperkt haar aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk tot het factuurbedrag van de door De Haas Verhuur geleverde producten, welke tot de schade hebben geleid.
2. Verdere aansprakelijkheid van De Haas Verhuur voor schade waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, aansprakelijkheid voor haar werknemers en hulppersonen wordt uitgesloten, uit welken hoofde die schade ook is ontstaan, daaronder begrepen zowel directe als indirecte schade, alsook gevolgschade of bedrijfsschade. De afnemer vrijwaart De Haas Verhuur tegen alle aanspraken van derden betreffende van door deze derde te lijden of geleden schade met inachtneming van hetgeen in dit artikel en deze algemene voorwaarden is bepaald.
3. Indien De Haas Verhuur naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen of medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recall acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van consumenten op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de afnemer zich medewerking aan die maatregelen te verlenen en zich, indien De Haas Verhuur dat wenselijk acht, te voegen in de aansprakelijkstelling van de producent door De Haas Verhuur.

Artikel 8 – overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid liggend buiten de macht van De Haas Verhuur waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Haas Verhuur kan worden gevergd: een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming.
2. Onder overmacht wordt mede maar niet uitsluitend verstaan: mobilisatie, oorlog en dreiging van oorlog, oproer, staking, terreurdaden, demonstraties, gebrek aan personeel, bedrijfs- en vervoerstoringen van welke aard ook, computerstoringen, wanprestatie door (toe)leveranciers, epidemieën, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids)instanties, brand, explosie, vorst, sneeuwoverlast, overstroming, stormschade en andere (natuur)rampen.
3. Indien De Haas Verhuur door overmacht de overeenkomst met afnemer niet kan nakomen, heeft De Haas Verhuur het recht de overeenkomst op een later tijdstip alsnog na te komen dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks naar keuze van De Haas Verhuur. Indien De Haas Verhuur kiest voor ontbinding, zal De Haas Verhuur nimmer verplicht kunnen worden tot het voldoen van enige schadevergoeding aan afnemer. De Haas Verhuur heeft tevens het recht van afnemer te vorderen dat de overeenkomst aangepast wordt aan de gewijzigde omstandigheden.
4. Indien een overmacht situatie ertoe leidt dat De Haas Verhuur tijdelijk een overeenkomst niet kan nakomen, is ook de afnemer voor die periode ontheven van diens verplichtingen.

Artikel 9 – niet-nakoming, opzegging, ontbinding, opschorting
1. Onverminderd het bepaalde in het Nederlands Burgerlijk Wetboek, heeft De Haas Verhuur ingeval van wanprestatie van de afnemer onder meer het recht haar verbintenissen uit de overeenkomst op te schorten of die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, naar keuze van De Haas Verhuur. In dat geval heeft De Haas Verhuur recht op vergoeding van alle door haar geleden schade.
2. De Haas Verhuur heeft steeds de bevoegdheid de overeenkomst onmiddellijk, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk op te zeggen, te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten, onverminderd andere aan haar toekomende rechten, indien:
a. de afnemer overlijdt, surséance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet of verzoekt om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling;
b. het faillissement van de afnemer wordt aangevraagd;
c. het bedrijf van de afnemer wordt stilgelegd of geliquideerd;
d. een onderhands akkoord wordt aangeboden door of namens de afnemer;
e. op enig vermogensbestanddeel van de afnemer beslag wordt gelegd;
f. op grond van enige wettelijke verplichting mededeling van betalingsonmacht wordt gedaan.

Artikel 10 – overdracht en verval van rechten
1. De Haas Verhuur is bevoegd haar rechten uit overeenkomst met de afnemer geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
2. Iedere vordering van de afnemer tegen De Haas Verhuur vervalt, indien De Haas Verhuur niet uiterlijk binnen 12 (twaalf) maanden van de op deze vordering betrekking hebbende schriftelijke klacht van afnemer in rechte is betrokken.

Artikel 11 – partiële nietigheid
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn dan wel door de afnemer of door de rechter vernietigd worden of niet van kracht zijn, blijven de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden van toepassing. De Haas Verhuur en de afnemer zullen in dat geval met elkaar in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen met elkaar overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 12 – vertalingen
Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Indien deze algemene verhuurvoorwaarden worden vertaald in een andere taal, zal bij een verschil van opvatting over de inhoud of strekking van deze algemene verhuurvoorwaarden de Nederlandse tekst bindend zijn.

Artikel 13 – toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten met De Haas Verhuur, alsmede daaruit mogelijk voortvloeiende geschillen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover op grond van het Nederlands recht van toepassing zou zijn de Convention of the International Sale of Goods, wordt de werking van dat verdrag uitgesloten.
2. Partijen zullen alle geschillen ter zake waarvan forumkeuze is toegelaten, in eerste aanleg ter beslissing voorleggen aan de bevoegde rechter te Roermond. De Haas Verhuur heeft het recht van deze bevoegdheidsregel af te wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren.

2020 De Haas Verhuur BV